BIBLIA – PROVERBIOS

El libro de “Proverbios”, del Antiguo Testamento, en la traducción de Νεόφυτος Βάμβας Neófitos Vamvas, que es un griego a medio camino entre el clásico y el demótico.

.01.

http://www.ivoox.com/20-biblia-proverbios-01-en-griego_md_4635183_wp_1.mp3″ (descargar)

Παροιμίαι Σολομώντος, υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, διά να γνωρίσῃ τις σοφίαν και παιδείαν, διά να νοήσῃ λόγους φρονήσεως,

Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que uno entienda sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,

διά να λάβῃ διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, διά να δώσῃ νόησιν εις τους απλούς, και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν.

Para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y al joven inteligencia y cordura.

Ο σοφός ακούων θέλει γείνει σοφώτερος, και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως · ώστε να εννοῃ παροιμίαν και σκοτεινόν λόγον, ρήσεις σοφών και αινίγματα αυτών.

El sabio, al oírlo, se hará más sabio, y el entendido adquirirá la ciencia del buen gobierno, como para entender proverbios y razones oscuras, palabras de sabios, y sus enigmas.

Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου · οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλίαν.

El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

Άκουε, υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου, και μη απορρίψῃς τον νόμον της μητρός σου. Διότι ταύτα θέλουσιν είσθαι στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέραιον περί τον τράχηλόν σου.

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque una corona [como adorno] de gracia serán en tu cabeza, y un collar a tu cuello.

Υιέ μου, εάν θελήσωσιν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσωσι, μη θελήσης · εάν είπωσιν, Ελθέ μεθ’ ημών, ας ενεδρεύσωμεν δι’ αίμα, ας επιβουλευθώμεν αναιτίως τον αθώον, Ας καταπίωμεν αυτούς ζώντας, ως ο άδης, και ολοκλήρους ως τους καταβαίνοντας εις τον λάκκον · θέλομεν ευρεί παν πολύτιμον αγαθόν, θέλομεν γεμίσει τους οίκους ημών από λαφύρων · θες τον κλήρόν σου μεταξύ ημών, εν βαλάντιον ας ήναι εις πάντας ημάς ·

 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas.  Si dijeren: “Ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos, como el Hades, y enteros, como a los que caen en el hoyo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. ¡Echa tu suerte entre nosotros! ¡Tengamos todos una bolsa!”

υιέ μου, μη περιπατήσης εν οδώ μετ’ αυτών· άπεχε τον πόδα σου από των τρίβων αυτών · διότι οι πόδες αυτών τρέχουσιν εις το κακόν, και σπεύδουσιν εις το να χύσωσιν αίμα. Διότι ματαίως εξαπλόνεται δίκτυον έμπροσθεν των οφθαλμών παντός πτερωτού. Διότι ούτοι ενεδρεύουσι κατά του ιδίου αυτών αίματος, επιβουλεύονται τας εαυτών ψυχάς · Τοιαύται είναι αι οδοί παντός πλεονέκτου· η πλεονεξία αφαιρεί την ζωήν των κυριευομένων υπ’ αυτής.

Η σοφία φωνάζει έξω, εκπέμπει την φωνήν αυτής εν ταις πλατείαις·

Κράζει επί κεφαλής των αγορών, εν ταις εισόδοις των πυλών· απαγγέλλει τους λόγους αυτής διά της πόλεως, λέγουσα,

Έως πότε, μωροί, θέλετε αγαπά την μωρίαν, και οι χλευασταί θέλουσιν ηδύνεσθαι εις τους χλευασμούς αυτών, και οι άφρονες θέλουσι μισεί την γνώσιν;

Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμά μου εφ’ υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου.

Επειδή εγώ έκραζον, και σεις δεν υπηκούετε· εξέτεινον την χείρα μου, και ουδείς προσείχεν. Αλλά κατεφρονείτε πάσας τας συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεσθε · διά τούτο και εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας· θέλω καταχαρή, όταν επέλθη ο φόβος σας.

Όταν ο φόβος σας επέλθη ως ερήμωσις και η καταστροφή σας εφορμήση ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψις και η στενοχωρία έλθωσιν εφ’ υμάς·

τότε θέλουσι με επικαλεσθή, αλλά δεν θέλω αποκριθή · επιμόνως θέλουσι με εκζητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρεί.

Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre.

Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, Y a sus almas tienden lazo.

Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, La cual quita la vida de sus poseedores.

La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.

Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones.

¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia?

Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras.

Pues yo llamé, y no oísteis. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,

Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis,

También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;

Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.

Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de modo insistente pero no me hallarán.

Διότι εμίσησαν την γνώσιν και τον φόβον του Κυρίου δεν εξέλεξαν · δεν ηθέλησαν τας συμβουλάς μου · κατεφρόνησαν πάντας τους ελέγχους μου ·

Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Señor: no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía,

διά τούτο θέλουσι φάγει από των καρπών της οδού αυτών και θέλουσι χορτασθή από των κακοβουλιών αυτών.

Por esto, comerán del fruto de su camino, y serán saciados de sus propios consejos.

Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς, και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς.

Porque el desvío de los ignorantes los matará, y el descuido de los necios los echará a perder.

Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία · και θέλει ησυχάζει, μη φοβούμενος κακόν.

Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s