Διαδηλωσις εν τωι Παρισι… υπερ των ιχθυων


akropolis world news
Noticias de AKROPOLIS WORLD NEWS


Διαδήλωσις ἐν τῷ Παρίσι… ὑπὲρ τῶν ἰχθύων

Χθὲς τῷ Σαββάτῳ, τῇ “Εὐρωπαίῃ τῆς Θαλάττης Ἡμέρᾳ“, διαδήλωσις ἐγένετο ἐν τῇ τῆς Γαλλίας πρωτευούσῃ, οὐ μὴν ὑπὲρ τῶν παίδων οἳ ἐν τοῖς πολέμοις ἀποθνῄσκουσιν ἢ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας… ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν ἰχθύων.

οἱ διαδηλοῦντες, τοὺς ἰχθῦς μιμεῖσθαι βουλόμενοι, τὸ σῶμα θαλαττίῳ χρώματι ἐπιχρισάμενοι καὶ δίκτυα περιβαλόμενοι, χαμαὶ ἔκειντο (οὕτως ὡς δυνάμεθα ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν), ἐβούλοντο γὰρ ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐ μόνον τὰ ζῷα θηρευόμενα ἀλλὰ καὶ οἱ ἰχθύες ἁλιευόμενοι μάλιστα πάσχουσιν. κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρα Βλᾶγκ, ἡ τῆς ἑταιρείας Vegan Impact πρόεδρος, πάντες οἱ ὑπὲρ τῶν τῶν ζῴων δικαίων μαχόμενοι ἀεὶ τῶν ἰχθύων ἐπιλανθάνονται, εἶπε δὲ καὶ ὅτι οἱ μὲν χορτοφάγοι, κρέας ἐσθίειν οὐ βουλόμενοι, “εἰς τοὺς ἰχθῦς φεύγοιεν“, τοῦτο δὲ τὸ αὐτὸ εἴη.

τῆς διαδηλώσεως τελευτησάσης, ἡ Α. Β. ἄγγελμα τοῖς τε παροῦσι καὶ τοῖς δημοσιογράφοις ἀνέγνω καθ’ ὃ οἱ μὲν Γάλλοι ἄγαν ἰχθύος ἐσθίουσιν, ἕκαστος ἄθρωπος τριάκοντα πέντε χιλιόγραμμα κατ’ ἐνιαυτόν (τοῦτο δὲ τὸ αὐτό ἐστι καὶ ἑκατὸν γραμμάρια καθ’ ἡμέραν), πολλοὶ δὲ ἔμπειροι ἤδη εἶπον ὅτι τῷ μὲν 2050ῷ (δισχιλιοστῷ πεντηκοστῷ) ἔτει οἱ ὠκεανοὶ ἴσως κενοὶ ἰχθύων κείσοιντο, δέοι δὲ τούτῳ τέλος ἐπιθεῖναι, οἱ γὰρ ὠκεανοὶ οὐχ οἷοί τ’ εἴεν τοῖς ἀνθρώποις τοσαῦτα ὅσων δεόμεθα παρέχειν.


μετάφρασις (ver traducción)

translation-contest


Anuncios

Buscar palabras en un diccionario

A menudo tenemos dificultad para encontrar una palabra en el diccionario debido a que la palabra que queremos conocer está en un caso oblicuo (acusativo, genitivo etc.), y necesitamos conocer su forma de nominativo para buscarla en el diccionario.

Si esto sucede, quiere decir que haríamos bien en refrescar nuestros conocimientos de gramática. Pero si tenemos prisa, podemos hacer esto otro: buscarla en WIKTIONARY.

Por ejemplo, queremos saber qué cosa es la palabra latina specubus. Tecleamos en nuestro buscador “wiktionary specubus“, y aparece lo siguiente.

wiktionary specubus

Wiktionary nos dice que specubus es el dativo o ablativo plural de specus. ¡Ese es el nominativo que necesitamos para buscarla en el diccionario! Pero no hace falta ir muy lejos, basta con pulsar la palabra specus en esa misma página:

wiktionary specubus ii

Así que specus specus es “cave, chasm, abysss, grotto“. ¡Ah! ¡Está en inglés! Bueno, no creo que a estas alturas nadie se espante por ello. En todo caso basta con pulsar ahora sobre la palabra inglesa y wiktionary nos la traducirá al castellano.

Existe la versión en castellano: wikcionario, pero todavía no es tan completa como la versión en inglés, y si no queréis perder tiempo, id a donde decíamos directamente.


Otra posibilidad es el diccionario en la red DidacTerion, para latín.

  • pulsamos arriba, donde dice “banco de trabajo de latín” el segundo de los iconos:  “diccionario”DIDACTERION 02

En el recuadro que se abre, tecleamos la palabra en latín que queremos analizar… por ejemplo LITORE

DIDACTERION 00

Y pulsamos abajo, en “buscar términos“…. Y ¡que tengas suerte!

DIDACTERION 01

BIBLIA – NUEVO TESTAMENTO – LUCAS

Lectura del evangelio de Lucas en la adaptación al griego moderno  kazarévusa de  Neófitos Vamvas (1850). El texto se muestra en el vídeo.


O bien  la lectura del texto original, en griego koiné (aunque pronunciado a la manera moderna)


Y esta otra lectura, en griego moderno. Lo malo es que el autor del vídeo le ha metido musiquita de fondo, para crear ambiente. ¡Qué tontería! ¿Alguien se pone música cuando lee una novela? Pues entonces, ¿por qué un audiolibro ha de tener música de fondo?  En fin, si a alguien le gusta…Apocalipsis o Libro de la Revelacion ( La Biblia )(vídeo)

He aquí una película sobre del Libro de la revelación o Apocalipsis, el último de los libros que conforman el Nuevo Testamento, atribuido a Juan, acaso el más longevo de los discípulos de Jesús de Nazaret , y redactado en griego a fines del siglo I.


Otros recursos en la red para el estudio…
Αποκάλυψη του Ιωάννη (εισαγωγή)


Hope BibelStudien-Institut
Die Offenbarung und ihre Symbole (1/12) – Wie kann man die Offenbarung verstehen 

LA HISTORIA DE GRECIA EN DOCUMENTALES

Civilizaciones antiguas – Los micénicos


Civilizaciones antiguas – Los minoicos


Colonización griega (Yo Estudio )


La historia de Atenas y la democracia … siglo V a.c.

El mismo vídeo, algo abreviado…


La historia de ESPARTA


Alejandro Magno Documental en Español


Breve biografía de Sócrates – Encyclopedia Channel


Alejandro Magno – 01 El camino hacia el poder – Documental

Alejandro Magno – 02 Hasta el fin del mundo – Documental


Alejandro Magno: conquistar los confines de todas las tierras (Conferencia de Adolfo Domínguez Monedero)


El palacio de Cleopatra


 

BIBLIA – ANTIGUO TESTAMENTO – AMÓS

Libro de Amós. Género: profético, apocalíptico.

Capitulo I

(descargar)

Οι λόγοι του Αμώς, όστις ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ , τους οποίους είδε περί του Ισραήλ εν ταις ημέραις Οζίου βασιλέως του Ιούδα, και εν ταις ημέραις Ιεροβοάμ, υιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, δύο έτη προ του σεισμού.

Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa תקוע, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías עוזיהו , rey de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto.

Και είπεν, Ο Κύριος θέλει βρυχήσει εκ Σιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ · και αι κατοικίαι των ποιμένων θέλουσι πενθήσει, και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθή.

Dijo: el Señor rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo.

Ούτω λέγει Κύριος · διά τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και διά τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής, διότι ηλώνισαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς ·

Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.

αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεν-αδάδ.

Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-adad.

Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκήπτρον από του οίκου Εδέν, και ο λαός της Συρίας θέλει φερθή αιχμάλωτος εις Κιρ, λέγει Κύριος.

Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y al que posee el cetro de la casa de Edén; y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor.

Ούτω λέγει Κύριος· Διά τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και διά τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής · διότι ηχμαλώτισαν τον λαόν μου αιχμαλωσίαν τελείαν, διά να παραδώσωσιν αυτούς εις τον Εδώμ ·

Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom.

αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής.

Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios.

Και θέλω εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της Αζώτου και τον κρατούντα το σκήπτρον από της Ασκάλωνος, και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και το υπόλοιπον των Φιλισταίων θέλει απολεσθή, λέγει Κύριος ο Θεός.

Y destruiré a los moradores de Asdod, y al que tiene el cetro de Ascalón; y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor Dios.

Ούτω λέγει Κύριος· Διά τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και διά τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής · διότι παρέδωκαν τον λαόν μου εις αιχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδώμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην·

Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque entregaron a mi pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos.

αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής.

Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios.

Ούτω λέγει Κύριος · Διά τας τρεις παραβάσεις του Εδώμ και διά τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν ρομφαί και ηθέτησε την ευσπλαγχνίαν αυτού, και ο θυμός αυτού κατεσπάραττεν ακαταπαύστως και εφύλαττε την οργήν αυτού παντοτεινά ·

Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque persiguió con la espada a su hermano, y violó todo afecto natural; y en su furor lo devoraba sin pausa, y ha guardado su rencor perpetuamente.

αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ επί Θαιμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρρας.

Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra.

Ούτω λέγει Κύριος· Διά τας τρεις παραβάσεις των υιών Αμμών και διά τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ, διά να πλατύνωσι το όριον αυτών·

Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque abrieron por la mitad a las mujeres de Galaad, que estaban encintas, para ensanchar sus tierras.

αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραββά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής, μετά κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, μετά ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλλης.

Prenderé fuego a la muralla de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día de la tempestad;

Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις αιχμαλωσίαν, αυτός και οι άρχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος.

y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor.