Prometeo y Epimeteo distribuyen recursos entre los seres vivos

PLATÓN, PROTÁGORAS (320c 8) (adaptado)

(descargar)

Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις ἦλθεν χρόνος γενέσεως , οἱ θεοὶ τυποῦσιν αὐτὰ ἐκ γῆς καὶ πυρὸς καὶ μείξαντες ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ’ ἔμελλον ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, “Νείμαντος δέ μου,” ἔφη, “ἐπίσκεψαι ·” καὶ οὕτω, Προμηθέα πείσας, νέμει δυνάμεις. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσάπτει, τοὺς δ’ ἀσθενεστέρους ἐκοσμεῖ τῷ τάχει · τοὺς δὲ ὥπλιζε , τοῖς δ’ ἄοπλον φύσιν διδοὺς ἄλλην τινὰ δύναμιν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο εἰς σωτηρίαν.


μετάφρασις (ver traducción)

translation-contest

Anuncios

SACRIFICIVM IPHIGENIAE

SACRIFICIVM IPHIGENIAE

sacrificum Iphigeniae


Cum Graeci exercitum ad Troiam urbem nauibus ducere vellent, in portu classem retinebat diuturna tempestas ob iram Dianae. Agamemno, exercitus dux, ceruam Dianae sacram uulnerauerat. Tantum mors Iphigeniae, Agamemnonis filiae, iram deae placabit. Itaque pater, magno dolore anxius, filiam suam in castra uocauit. Simulabit nuptias cum Achille. Misera puella in castra uenit, de curru descendit et citato gradu ad patrem contendit. Agamemno longo amplexu filiam suam tenet. Pater et filia lacrimas effundunt: filia gaudio lacrimabit, pater imminentem filiae mortem cogitabit. Tandem sacrificii tempus appropinquat. Sed Diana ceruam per aera traxit et animal in locum Iphigeniae in sacrificio supponit. Deinde Iphigeniam per nubes in terram Tauricam abripuit ibique Dianae templi Iphigenia sacerdos fuit.

Los montes Pirineos y la mitología

___La leyenda atribuye el nombre a la ninfa Pyrene (Πυρήνη) y al incendio (en griego, πῦρ es “fuego”) de los montes. Según la leyenda Pyrene, hija de Túbal (nieto de Noé), fue pretendida por el gigante Gerión, al que rechazó. Enfurecido por ello Gerión dio muerte a Túbal y persiguió a Pyrene que se escondió en unos montes. Al no encontrarla, el gigante les prendió fuego. Hércules divisó el enorme incendio y acudió a socorrer a Pyrene que ya estaba agonizando y murió en sus brazos. Hércules le construyó este mausoleo que serían los Montes Pirineos. La leyenda puede relacionarse también con la riqueza argentífera de los Pirineos y el término griego para el fuego, puesto que en la Antigüedad se creía que la plata se formaba al fundirse los metales.

Según otra versión de la leyenda, Pirene fue una princesa amada por Heracles cuando este traspasaba la península ibérica en dirección a Micenas con el ganado de Gerión. La joven quedó encinta de él, pero lo que dio a luz no fue sino una serpiente, y cuando lo vio, horrorizada, huyó a los bosques, donde murió. Entristecido, Heracles la enterró en los montes en los que habitaba, que en su honor rebautizó como Pirineos.

___Información tomada de Aulahispánica  y de Wikipedia.

pirineos

Eolo desata los vientos sobre Eneas (fragmento de “la Eneida”, de Virgilio)

La Eneida. Primer libro. Eolo desata los vientos sobre Eneas:
(descargar)

Y los vientos como en escuadrón cerrado, se precipitaron por la puerta que les ofrece, y levantan con sus remolinos nubes de polvo. Cerraron en tropel con el mar, y lo revolvieron hasta sus más hondos abismos el Euro, el Noto y el Ábrego, preñado de tempestades, arrastrando a las costas enormes oleadas. Sigue a esto el clamoreo de los hombres y el rechinar de las jarcias. De pronto las nubes roban el cielo y la luz a la vista de los Teucros; negra noche cubre el mar. Truenan los polos y resplandece el éter con frecuentes relámpagos; todo amenaza a los navegantes con una muerte segura. Afloja entonces de repente el frío los miembros de Eneas; gime, y tendiendo a los astros ambas palmas, prorrumpe en estos clamores. “¡Oh, tres y cuatro veces venturosos, aquellos quienes cupo en suerte morir a la vista de sus padres bajo las altas murallas de Troya! ¡Oh, hijo de Tideo, el más fuerte del linaje de los Dánaos! ¿No me valiera más el haber sucumbido en los campos de Ilión, y entregado esta alma al golpe de tu diestra, allí donde Héctor yace traspasado por la lanza de Aquiles, donde yace también el corpulento Sarpedonte, donde arrastra el río Simois bajo sus olas tantos escudos arrebatados y tantos yelmos, y tantos fuertes cuerpos de guerreros?”. Mientras así exclamaba, la tempestad, rechinante con el vendaval, embiste la vela y levanta las olas hasta el firmamento. Pártense los remos, vuélvese con esto la proa, y ofrece el costado al empuje de las olas; un escarpado monte de agua se desploma de pronto sobre el bajel. Unos quedan suspendidos en la cima de las olas, que, abriéndose, les descubren el fondo del mar, cuyas arenas arden en furioso remolino. A tres naves impele el Noto contra unos escollos ocultos debajo de las aguas, y que forman como una inmensa espalda en la superficie del mar, a que llaman “Aras” los Italos; a otras tres arrastra el Euro desde la alta mar a los estrechos y las sirtes del fondo, ¡miserando espectáculo!, y las encalla entre bajíos y las rodea con un banco de arena. A la vista de Eneas, una enorme oleada se desploma en la popa de la nave que llevaba los Licios y al fiel Oronte; ábrese, y el piloto cae de cabeza en el mar; tres veces las olas voltean la nave, girando en su derredor ; hasta que al fin se la traga un rápido torbellino. Se ven algunos pocos nadando por el inmenso piélago, armas de guerreros, tablones y preseas troyanas. Ceden ya al temporal, vencidas, la pujante nave de Ilioneo, la del fuerte Acates y las que montan Abante y el anciano Aletes; todas reciben al enemigo mar por las flojas junturas de sus costados, y se rajan por todas partes.
Entretanto, Neptuno advierte que anda revuelto el mar con gran murmullo, ve la tempestad desatada y las aguas que rebotan desde los más hondos abismos, con lo que gravemente conmovido y mirando a lo alto, sacó la serena cabeza por encima de las olas, y contempló la armada de Eneas esparcida por todo el mar, y a los troyanos acosados en la tempestad y por el estrago del cielo. No se ocultaron al hermano de Juno los engaños y las iras de ésta, y llamando a sí al Euro y al Céfiro, les habla de esta manera: “¿Tal soberbia os infunde vuestro linaje ? ¿Ya, ¡oh vientos!, osáis, sin contar con mi numen, mezclar el cielo con la tierra y levantar tamañas moles? Yo os juro… Mas antes importa sosegar las alborotadas olas; luego me pagaréis el desacato con sin igual castigo. Huid de aquí, y decid a vuestro rey que no a él, sino a mí, dio la suerte el imperio del mar y el fiero tridente. Él domina en su ásperos riscos, morada tuya, ¡oh, Euro! Blasone Eolo en aquella mansión como señor, y reine en la cerrada cárcel de los vientos”.
Dice, y aún antes de concluir, aplaca las hinchadas olas, ahuyenta las apiñadas nubes y descubre de nuevo el sol; Cimotoe y Tritón desencallan las naves de entre los agudos escollos; el mismo dios las levanta con su tridente y descubre los grandes bajíos, y sosiega la mar, y con las ligeras ruedas de su carro se desliza por la superficie de las olas.

(La Eneida. Primer Libro)


IASON·ATQUE·ARGONAUTAE·ET·VELLUS·AUREUM

   Multas fabulas a Graecis accēpīmus. Nōbilis est fabula, quae mīram Iasonis Argonautarumque navigationem narrat. Iason, filius Thessaliae regis, cum rapĕre cupĕrēt vellus aureum arietis, qui olim duos fratres per āĕra transportavĕrāt, magnam expeditionem paravit.

  Rex Colchorum vellus aureum servabat, idque custodiebant immanis draco taurique feri, qui flammas ore vomebant.
Cum Iason immensam navem construxisset, et in navem conscendisset, cum Theseo et Hercule multisque Graeciae principibus in Colchidem pervenit. Ibi Medea, regis filia, Iasonem adiūvit. Cum Iason Colchidis regem post multos labores vicisset, vellus aureum rapuit et Medeam in patriam secum vexit. Cum Argonautae in Graeciam venissent, Olympicos ludos instituerunt, quos postea omnes Graeciæ populi semper celebravērunt.

(descargar)